Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
Hur uppstår en ohälsosam företagskultur? Och hur kan det undvikas?

Hur uppstår en ohälsosam företagskultur? Och hur kan det undvikas?

9 november, 2017

Om du har jobbat på flera arbetsplatser och därmed i olika arbetsmiljöer, så har du troligtvis stött på en ohälsosam företagskultur vid ett eller annat tillfälle. En osund företagskultur gör mer än att bara påverka hur anställda mår - den bidrar också ofta till hög personalomsättning och kan till och med påverka affärsresultaten. Även om det finns flera bidragande orsaker som gör en kultur ohälsosam, finns det sätt för att undvika det.

Var kommer en osund företagskultur från?

Vi tillskriver ofta den ohälsosamma företagskulturen till några få ruttna ägg (anställda) i organisationen, men faktum är att organisationens miljö och kultur redan måste vara skadad för att de här personerna ska kunna ha en dominerande och bestående effekt. Visst kan dåliga kollegor göra livet surt, men det måste inte betyda att hela kulturen är dålig. Låt oss titta närmare på vad det är som faktiskt orsakar negativa arbetsmiljöer:

  • Brist på transparens och förtroende i organisationen - misstro och bristande insyn i vad som sker högre upp i organisationen kan skada de anställda och arbetsmiljön. När anställda inte känner att de har förtroende eller att det inte finns tillräcklig transparens från ledningsgruppen kan det skapa misstroende mellan avdelningarna och även inom arbetsgrupper och team.
  • Osund konkurrens och effektsökeri - när det bara är några få anställda som ofta står i centrum (eller tar cred) under möten eller projekt, kan det skapa osämja och illvilja inom organisationen. Konkurrens mellan olika team kan vara bra eftersom många människor motiveras av detta, men när det blir distraherande, frustrerande och rent av skapar ilska istället, då gör det mer ont än gott.
  • Förbiseende och brist på ansvarstagande hos de anställda - en ohälsosam arbetskultur kan också skapas när vi känner att våra kollegor inte drar sitt strå till stacken. I de flesta fall så litar vi på att våra ledningsgrupper kan identifiera de underpresterande, men ibland kan ledningen vara distanserad eller likgiltig. När det är på det viset kan latmaskarna komma undan med att de drar ner hela teamet på grund av bristande ansvarstagande.
  • Oetablerade - eller ogenomförda - policys och processer - ibland tycker vi det är kul och spännande att jobba för ett företag som erbjuder frihet och en generell avsaknad av regler och restriktioner på arbetsplatsen. Men detta kan faktiskt vara riktigt skadligt när du inte känner att alla arbetar på samma sätt. Alla anställda bör följa samma standarder, samma uppförandekod och arbetsmetoder för att fullfölja normala uppgifter, annars kan det leda till en kaotisk och ohälsosam företagskultur.
  • Överarbetade och underskattade anställda - när vi tycker om det vi jobbar med och känner oss uppskattade av våra chefer för arbetet vi gör, så trivs vi och arbetsglädjen skjuter i höjden. Men i en organisation där de anställda får för många arbetsuppgifter, eller har för höga förväntningar på sig – och det dessutom inte visas någon uppskattning vid övertidsarbete eller snabba leveranser – sprider missnöjet sig snabbt.

stressed-woman1680x800

Hur man undviker en ohälsosam företagskultur

Att undvika en ohälsosam arbetskultur handlar ofta om värderingarna som bestämts av organisationen, chefer som föregår med gott exempel, och vetskapen om och förståelsen för att de anställda är ansvariga för sina handlingar. När du tittar på ovan nämnda anledningar till varför en arbetsplats blir osund, kan du se hur ledningen är, eller borde vara, ansvarig för att det inte finns några problem bland personalen och på arbetsplatsen.

Först och främst bör de som har en verkställande eller stiftande position i företaget etablera och uppmuntra en miljö med öppen kommunikation. Nödvändiga verktyg och policyer behöver vara inrättade för att säkerställa att anställda känner att de kan säga ifrån om det uppstår problem, och att någon faktiskt lyssnar när de gör det. Ledningen bör ha en närvaro på arbetsplatsen som inte upplevs som diktatorisk, men som ändå signalerar att de finns där och har koll så eventuella ”ruttna ägg” förstår att de hålls ansvariga för sina handlingar.

Vidare, när ledningen har koll på vem som presterar väl, vem som behöver extra motivation, och vem som drar ner teamet, kan de anställda tydligare känna att de får bekräftelse för ett väl utfört arbete, eller att det kommer göras ändringar vid behov. Det är också viktigt att regler, riktlinjer och processer är ordentligt etablerade och upprätthålls så att hela organisationen håller samma standard när det gäller uppförande och hur arbetsuppgifter utförs.

Ohälsosamma kulturer uppstår när vi känner att det finns favoritism, orättvisor och att omständigheterna gör att vi inte kan utföra ett så bra arbete som möjligt. Att undvika en ohälsosam företagskultur handlar till syvende och sist om att se till att de anställda känner att de kan ha så hög produktivitet på arbetsplatsen som möjligt, att de kan kommunicera med sina chefer och att kommunikationen tillbaka är klar och tydlig, och att alla inom organisationen har samma förväntningar på sig.

Du gillar nog också

dessa inlägg om Företagskultur

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!